صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۹۷,۸۳۲,۲۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۲,۱۶۷,۷۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷,۶۹۲,۵۸۲,۴۷۱,۳۹۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۷۴۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۸۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۱:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۵,۷۵۷ ۱۵,۷۵۰ ۱۵,۸۰۹ ۵۹ ۲۴,۴۸۶,۴۲۱ ۶,۶۵۶,۸۹۲,۱۱۱ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۹۷,۸۳۲,۲۸۲ ۶۷,۶۹۲,۵۸۲,۴۷۱,۳۹۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۵,۷۱۶ ۱۵,۷۰۹ ۱۵,۷۹۰ ۸۱ ۰ ۶,۶۳۲,۴۰۵,۶۹۰ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۷۳,۳۴۵,۸۶۱ ۶۷,۱۳۱,۹۷۳,۰۵۱,۴۶۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۵,۷۰۶ ۱۵,۷۰۰ ۱۵,۷۸۰ ۸۰ ۰ ۶,۶۳۲,۴۰۵,۶۹۰ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۷۳,۳۴۵,۸۶۱ ۶۷,۰۹۱,۳۵۸,۸۵۷,۲۲۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۵,۶۹۷ ۱۵,۶۹۰ ۱۵,۷۷۰ ۸۰ ۵,۹۸۷,۶۴۳ ۶,۶۳۲,۴۰۵,۶۹۰ ۲,۴۸۴,۲۳۵ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۷۳,۳۴۵,۸۶۱ ۶۷,۰۵۰,۶۴۰,۱۱۳,۲۶۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۵,۷۰۲ ۱۵,۶۹۶ ۱۵,۷۵۸ ۶۲ ۴۰,۸۸۲,۷۰۹ ۶,۶۲۶,۴۱۸,۰۴۷ ۰ ۲,۳۶۶,۵۷۵,۵۹۴ ۴,۲۶۹,۸۴۲,۴۵۳ ۶۷,۰۱۸,۷۵۸,۷۱۴,۱۹۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۵,۶۷۵ ۱۵,۶۶۹ ۱۵,۷۴۳ ۷۴ ۴۲,۴۰۳,۷۲۹ ۶,۵۸۵,۵۳۵,۳۳۸ ۰ ۲,۳۶۶,۵۷۵,۵۹۴ ۴,۲۲۸,۹۵۹,۷۴۴ ۶۶,۲۶۱,۹۹۲,۲۰۵,۴۲۴
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۵,۶۶۱ ۱۵,۶۵۵ ۱۵,۷۳۶ ۸۱ ۱۳۴,۴۹۲,۴۲۶ ۶,۵۴۳,۱۳۱,۶۰۹ ۰ ۲,۳۶۶,۵۷۵,۵۹۴ ۴,۱۸۶,۵۵۶,۰۱۵ ۶۵,۵۴۰,۶۹۵,۷۷۰,۷۷۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۵,۶۴۸ ۱۵,۶۴۱ ۱۵,۷۲۷ ۸۶ ۰ ۶,۴۰۸,۶۳۹,۱۸۳ ۸۶,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۳۶۶,۵۷۵,۵۹۴ ۴,۰۵۲,۰۶۳,۵۸۹ ۶۳,۳۸۰,۲۱۶,۲۶۹,۴۶۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۵,۶۳۵ ۱۵,۶۲۸ ۱۵,۷۱۶ ۸۸ ۰ ۶,۴۰۸,۶۳۹,۱۸۳ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۴,۱۳۸,۷۸۳,۵۸۹ ۶۴,۶۸۰,۴۹۸,۶۱۵,۶۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۵,۶۲۵ ۱۵,۶۱۸ ۱۵,۷۰۶ ۸۸ ۰ ۶,۴۰۸,۶۳۹,۱۸۳ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۴,۱۳۸,۷۸۳,۵۸۹ ۶۴,۶۴۰,۸۸۹,۵۱۵,۷۱۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۵,۶۱۶ ۱۵,۶۰۹ ۱۵,۶۹۶ ۸۷ ۹۴,۶۳۴,۴۲۱ ۶,۴۰۸,۶۳۹,۱۸۳ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۴,۱۳۸,۷۸۳,۵۸۹ ۶۴,۶۰۲,۰۳۱,۷۶۳,۹۶۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۵,۶۲۱ ۱۵,۶۱۴ ۱۵,۶۹۱ ۷۷ ۴۱,۳۷۷,۹۸۳ ۶,۳۱۴,۰۰۴,۷۶۲ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۴,۰۴۴,۱۴۹,۱۶۸ ۶۳,۱۴۶,۷۳۹,۶۱۴,۰۳۹
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵,۵۹۴ ۱۵,۵۸۷ ۱۵,۶۷۶ ۸۹ ۱۱,۶۸۴,۶۴۳ ۶,۲۷۲,۶۲۶,۷۷۹ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۴,۰۰۲,۷۷۱,۱۸۵ ۶۲,۳۹۲,۲۹۶,۹۲۸,۳۵۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۵,۵۸۱ ۱۵,۵۷۴ ۱۵,۶۷۰ ۹۶ ۳,۷۸۸,۳۶۵ ۶,۲۶۰,۹۴۲,۱۳۶ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۳,۹۹۱,۰۸۶,۵۴۲ ۶۲,۱۵۶,۲۲۰,۶۱۲,۵۱۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۵,۵۶۷ ۱۵,۵۶۰ ۱۵,۶۵۲ ۹۲ ۶۱,۷۰۵,۵۵۵ ۶,۲۵۷,۱۵۳,۷۷۱ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۳,۹۸۷,۲۹۸,۱۷۷ ۶۲,۰۴۳,۳۷۱,۱۲۹,۱۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱۵,۵۵۴ ۱۵,۵۴۷ ۱۵,۶۳۸ ۹۱ ۰ ۶,۱۹۵,۴۴۸,۲۱۶ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۳,۹۲۵,۵۹۲,۶۲۲ ۶۱,۰۳۰,۴۹۱,۳۱۷,۴۴۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۵,۵۴۴ ۱۵,۵۳۷ ۱۵,۶۲۸ ۹۱ ۰ ۶,۱۹۵,۴۴۸,۲۱۶ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۳,۹۲۵,۵۹۲,۶۲۲ ۶۰,۹۹۳,۵۳۵,۷۶۵,۷۰۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۵,۵۳۵ ۱۵,۵۲۸ ۱۵,۶۱۸ ۹۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۹۵,۴۴۸,۲۱۶ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۳,۹۲۵,۵۹۲,۶۲۲ ۶۰,۹۵۶,۲۶۰,۱۸۸,۴۱۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱۵,۵۴۰ ۱۵,۵۳۳ ۱۵,۶۰۷ ۷۴ ۰ ۶,۱۷۴,۴۴۸,۲۱۶ ۰ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۳,۹۰۴,۵۹۲,۶۲۲ ۶۰,۶۵۱,۱۱۸,۱۵۵,۹۲۶
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱۵,۵۳۱ ۱۵,۵۲۴ ۱۵,۵۹۷ ۷۳ ۱,۰۳۱,۳۹۳ ۶,۱۷۴,۴۴۸,۲۱۶ ۸,۵۷۷,۳۲۵ ۲,۲۷۹,۸۵۵,۵۹۴ ۳,۹۰۴,۵۹۲,۶۲۲ ۶۰,۶۱۴,۱۴۲,۸۶۹,۱۸۴
  مشاهده همه