صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۹,۲۹۷,۶۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۱۰,۷۰۲,۳۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۱,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۳۹۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۳۹۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۴۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۴:۰۰:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۵,۳۷۸ ۱۵,۳۸۶ ۱۵,۴۳۵ ۴۹ ۰ ۶,۰۷۰,۹۵۴,۵۹۵ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۸۹,۲۹۷,۶۰۱ ۵۹,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۱,۸۹۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۵,۳۶۹ ۱۵,۳۷۶ ۱۵,۴۲۵ ۴۹ ۰ ۶,۰۷۰,۹۵۴,۵۹۵ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۸۹,۲۹۷,۶۰۱ ۵۹,۸۰۳,۲۶۲,۵۸۲,۸۹۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۵,۳۶۰ ۱۵,۳۶۷ ۱۵,۴۱۵ ۴۸ ۱۸,۶۵۹,۳۸۵ ۶,۰۷۰,۹۵۴,۵۹۵ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۸۹,۲۹۷,۶۰۱ ۵۹,۷۶۶,۶۶۴,۵۲۲,۰۴۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۵,۳۶۵ ۱۵,۳۷۳ ۱۵,۴۰۴ ۳۱ ۵,۱۴۴,۲۳۴ ۶,۰۵۲,۲۹۵,۲۱۰ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۷۰,۶۳۸,۲۱۶ ۵۹,۵۰۲,۰۱۰,۷۳۱,۲۲۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۵,۳۳۹ ۱۵,۳۴۷ ۱۵,۳۹۰ ۴۳ ۰ ۶,۰۴۷,۱۵۰,۹۷۶ ۸۴۷,۵۶۸ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۶۵,۴۹۳,۹۸۲ ۵۹,۳۲۱,۹۴۳,۷۱۳,۸۸۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۵,۳۲۶ ۱۵,۳۳۳ ۱۵,۳۷۶ ۴۳ ۱۹۸,۴۹۱,۹۵۹ ۶,۰۴۷,۱۵۰,۹۷۶ ۰ ۲,۱۹۰,۸۰۹,۴۲۶ ۳,۸۶۶,۳۴۱,۵۵۰ ۵۹,۲۸۴,۵۰۹,۱۲۲,۹۸۵
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۵,۳۱۳ ۱۵,۳۲۰ ۱۵,۳۶۸ ۴۸ ۰ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۴۹,۸۲۶,۹۴۴ ۲,۱۹۰,۸۰۹,۴۲۶ ۳,۶۶۷,۸۴۹,۵۹۱ ۵۶,۱۹۳,۱۲۲,۳۹۸,۳۴۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۵,۳۰۰ ۱۵,۳۰۷ ۱۵,۳۴۹ ۴۲ ۰ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۷۱۷,۶۷۶,۵۳۵ ۵۶,۹۰۸,۰۸۲,۷۴۳,۵۸۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۵,۲۹۱ ۱۵,۲۹۸ ۱۵,۳۴۰ ۴۲ ۰ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۷۱۷,۶۷۶,۵۳۵ ۵۶,۸۷۳,۸۲۸,۴۵۵,۳۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۵,۲۸۲ ۱۵,۲۸۹ ۱۵,۳۳۰ ۴۱ ۲۷,۹۰۱,۲۰۳ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۷۱۷,۶۷۶,۵۳۵ ۵۶,۸۳۹,۹۹۲,۳۳۲,۸۲۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۵,۲۸۸ ۱۵,۲۹۴ ۱۵,۳۱۵ ۲۱ ۰ ۵,۸۲۰,۷۵۷,۸۱۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۸۹,۷۷۵,۳۳۲ ۵۶,۴۳۲,۹۷۶,۸۷۴,۱۶۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۵,۲۷۹ ۱۵,۲۸۵ ۱۵,۳۰۶ ۲۱ ۰ ۵,۸۲۰,۷۵۷,۸۱۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۸۹,۷۷۵,۳۳۲ ۵۶,۳۹۹,۲۸۹,۲۴۶,۷۲۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۵,۲۷۰ ۱۵,۲۷۶ ۱۵,۲۹۶ ۲۰ ۱۴,۶۶۱,۵۳۲ ۵,۸۲۰,۷۵۷,۸۱۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۸۹,۷۷۵,۳۳۲ ۵۶,۳۶۴,۷۴۴,۹۶۴,۰۵۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱۵,۲۶۲ ۱۵,۲۶۸ ۱۵,۲۸۴ ۱۶ ۲۷,۱۸۱,۴۰۷ ۵,۸۰۶,۰۹۶,۲۸۲ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۷۵,۱۱۳,۸۰۰ ۵۶,۱۱۲,۷۴۴,۱۷۴,۸۶۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱۵,۲۲۳ ۱۵,۲۳۰ ۱۵,۲۸۰ ۵۰ ۰ ۵,۷۷۸,۹۱۴,۸۷۵ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۴۷,۹۳۲,۳۹۳ ۵۵,۵۵۶,۴۷۰,۹۹۴,۸۰۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۵,۲۱۴ ۱۵,۲۲۰ ۱۵,۲۷۱ ۵۱ ۰ ۵,۷۷۸,۹۱۴,۸۷۵ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۴۷,۹۳۲,۳۹۳ ۵۵,۵۲۲,۸۷۴,۷۲۸,۰۰۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۵,۲۰۵ ۱۵,۲۱۱ ۱۵,۲۶۱ ۵۰ ۱۳,۵۳۱,۲۶۷ ۵,۷۷۸,۹۱۴,۸۷۵ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۴۷,۹۳۲,۳۹۳ ۵۵,۴۸۹,۵۷۴,۶۰۹,۵۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۵,۲۱۱ ۱۵,۲۱۷ ۱۵,۲۴۹ ۳۲ ۶۵۷,۲۰۳ ۵,۷۶۵,۳۸۳,۶۰۸ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۳۴,۴۰۱,۱۲۶ ۵۵,۳۰۳,۱۱۶,۲۶۲,۰۶۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۵,۱۸۵ ۱۵,۱۹۱ ۱۵,۲۱۷ ۲۶ ۱۶,۹۱۷,۹۱۲ ۵,۷۶۴,۷۲۶,۴۰۵ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۳۳,۷۴۳,۹۲۳ ۵۵,۱۹۹,۱۴۳,۱۶۷,۸۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۵,۱۷۲ ۱۵,۱۷۸ ۱۵,۱۸۹ ۱۱ ۴۵,۸۲۸,۵۵۶ ۵,۷۴۷,۸۰۸,۴۹۳ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۱۶,۸۲۶,۰۱۱ ۵۴,۸۹۵,۴۴۰,۵۱۰,۰۶۸
  مشاهده همه